Reach

REACH

– En kemikalielagstiftning för hela EU

Den 18 december 2006 antog EU:s miljöministrar den EG-förordning på kemikalieområdet som kallas Reach.

Reachförordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis. Efersom det är en EG-förordning ska den tilläpas direkt av företagen utan att först översättas till svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach är en från svensk synvinkel viktig och nödvändig utveckling av EU:s regelverk på kemikalieområdet. Förordningen är mycket omfattande och ersätter 40 olika EG-författningar på kemikalieområdet. Den innehåller grundläggande förändringar i systemet för att reglera kemikalier.

Så berörs företagen

Betydligt fler företag kommer att omfattas av kraven i Reach-förordningen jämfört med tidigare kemikalielagstiftning. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i Reach.
Det är viktigt att notera att företaget kan ha flera olika roller, dvs. ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.

Läs mer om hur du dom företagare berörs av Reach om du är:

Reach och varor

Ämnen, beredningar och varor

Reach skiljer mellan ämnen, beredningar (blandningar av ämnen) och varor. I miljöbalken kallas ämnen och beredningar för kemiska produkter. I första hand är det ämnen och beredningar som regleras i Reach. Vissa av reglerna gäller dock även varor som innehåller farliga ämnen. I princip är det är tillverkare och importörer av dessa farliga ämnen som har huvudansvaret för att kraven uppfylls. Men det finns också vissa skyldigheter som direkt riktar sig mot dem som hanterar varor. Indirekt – och ibland direkt – kommer därför de som importerar eller på annat sätt hanterar varor ofta att påverkas av Reach.
Mer information om vilka krav som ställs på ämnen i varor enligt Reach finns i vägledningsdokumentet “Guidance on requirements for substances in articles”.