Riskanalys

Riskanalyser – Bli riskfri

Från riskanalys till riskhantering

Vi utför arbetet genom hela kedjan i riskanalysen: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).


Fullständiga och riktade miljöriskbedömningar

Vilken påverkan har er verksamhet på miljön och vilka risker är förknippade med den? Vi gör en fullständig analys av er verksamhet eller en riktad där vi går in i detalj med att karakterisera faror och identifiera risker. Det kan exempelvis handla om vilka risker som kan uppstå i verksamheten och från vissa kemikalier, hur de kan påverka miljön och sannolikheterna för att detta sker vid olika situationer. Vi ger förslag på hur riskerna ska hanteras och olika kontrollprogram och miljöövervakningsprogram.

Hälsoriskbedömningar

Vilka hälsorisker är förknippade med kemikalier som används er verksamhet eller ingår i era produkter? Vilka exponeringsvägar finns och vad innebär det? Vi sammanställer toxikologisk data med modeller för exponering och gör utifrån det en samlad riskbedömning av era produkter och verksamhet.