Säker strålmiljö- En strålande idé

Målet Säker strålmiljö är i sin definition rätt enkelt, Allt levande ska skyddas från skadlig strålning. Trots detta kommer målet inte att uppnås. 

De fyra preciseringar som finns för målet är: Strålskyddsprinciper: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt. Radioaktiva ämnen: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.Ultraviolett strålning: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000. Elektromagnetiska fält: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.(Sveriges miljömål)

De två hälsoproblem som utpekas orsakas av strålning är hudcancer orsakat av UV-strålning från solen och lungcancer som följd av radon. Radon anses vara den enskilt största källan till att befolkningen utsätts för joniserande strålning. På de senaste åren har mätningarna av radon minskat, men det nämns i målet för att nå målet att mätningarna bör öka.

När det kommer till vad som kan göras för att uppnå målet nämns nio saker för kommuner och endast en för företag. För företag gers rådet att: “Analysera om råvaror, insatsvaror och processer i företagets värdekedja bidrar till utsläpp av radioaktiva ämnen och ta fram åtgärdsplan för hur denna påverkan kan minska.”. Gällande kommuner nämns främst att kommunen ska se till att det finns goda skuggförhållanden på kommunens allmänna platser.

Målet anses inte kunna uppnås då det inte finns några tydliga trender i naturen som tyder på att det skett en minskning.