Samråd – Salnecke Park

Samråd – Salnecke Park

Inbjudan till samråd angående småbåtshamn i Salnecke Park tisdagen 16 juni kl 18.00 – 20.00, Lindborg & Söner, Torslundavägen 6, Örsundsbro.

Ladda ner samrådshandlingen här [pdf]

Lindborg & Söner – Småbåtshamn

Linborg & Söner avser att söka tillstånd för att uppföra en småbåtshamn längs med Örsundaån på fastigheten Salnecke 1:98 i Örsundsbro. 55 båtplatser planeras att anläggas. Verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 

Av 11 kap 2 § MB följer att muddring* är att betrakta som en vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs det generellt tillstånd enligt 11 kap 9 § MB om inget annat följer av bestämmelserna i det aktuella kapitlet. Tillstånd söks hos miljödomstolen. Tillståndsprocessen initieras med en samrådsprocess. Samrådsprocessen liksom beslut om betydande miljöpåverkan, BMP-beslut, samt vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla regleras i 6 kap MB. Prövningen och vad ansökan skall innehålla regleras i 22 kap MB.

Syftet med muddring respektive rensning av ett vattenområde är ofta att säkra funktionen av en planerad eller befintlig vattenanläggning. Muddring kan också vara en förutsättning för att en ny verksamhet ska kunna genomföras, till exempel anläggande av en brygga.

*Muddring- Enligt 11 kap 2 § MB avses med vattenverksamhet bland annat grävning i vattenområde samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. I kommentarerna till miljöbalken framgår att muddring aller under begreppet grävning. Muddring kan således användas som begrepp för alla typer av grävningsarbeten i vattenområde där syftet är att öka vattnets djup eller förändra dess läge utifrån tidigare botten eller i tillstånd fastställt djup och läge. Detta gäller oavsett vilken teknik som används. Anledningen är att muddring är den term som oftast används för grävningsarbeten och sandsugningar.

Samrådshandling

Samråd är en del av MKB-processen och kan sägas vara överläggningar kring en plan innan den är slutgiltigt utformad och avgörande beslut är fattade. Den allmänhet som berörs av en planerad verksamhet eller ett projekt ska på ett tidigt stadium ges möjlighet att medverka och påverka MKB-arbetet. Samrådshandling som underlag för samrådet är avsedd för de som anses berörda av verksamheten och kan laddas ned här [pdf].

Synpunkter 

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till nedanstående senast 26 juni 2009:

Samrådshandlingen är upprättad av: 

Jonas Östgren
Trapezia HB
Stora Skuggans V. 9
115 42 Stockholm
Tfn 070-950 93 69
jonas@trapezia.se
 
Mattias Jacobson
Trapezia HB
Stora Skuggans V. 9
115 42 Stockholm
Tfn 070-227 59 06
mattias@trapezia.se

Företagets kontaktman för ärendet är:

Per Lindborg
AB Lindborg & Söner
Torslundavägen 6
74082 Örsundsbro
Tfn 0171-460710
info@lindborgsoner.se

Samråd – Salnecke Park

Samråd – Salnecke Park

Inbjudan till samråd angående småbåtshamn i Salnecke Park tisdagen 16 juni kl 18.00 – 20.00, Lindborg & Söner, Torslundavägen 6, Örsundsbro.

Ladda ner samrådshandlingen här [pdf]

Lindborg & Söner – Småbåtshamn

Linborg & Söner avser att söka tillstånd för att uppföra en småbåtshamn längs med Örsundaån på fastigheten Salnecke 1:98 i Örsundsbro. 55 båtplatser planeras att anläggas. Verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 

Av 11 kap 2 § MB följer att muddring* är att betrakta som en vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs det generellt tillstånd enligt 11 kap 9 § MB om inget annat följer av bestämmelserna i det aktuella kapitlet. Tillstånd söks hos miljödomstolen. Tillståndsprocessen initieras med en samrådsprocess. Samrådsprocessen liksom beslut om betydande miljöpåverkan, BMP-beslut, samt vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla regleras i 6 kap MB. Prövningen och vad ansökan skall innehålla regleras i 22 kap MB.

Syftet med muddring respektive rensning av ett vattenområde är ofta att säkra funktionen av en planerad eller befintlig vattenanläggning. Muddring kan också vara en förutsättning för att en ny verksamhet ska kunna genomföras, till exempel anläggande av en brygga.

*Muddring- Enligt 11 kap 2 § MB avses med vattenverksamhet bland annat grävning i vattenområde samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. I kommentarerna till miljöbalken framgår att muddring aller under begreppet grävning. Muddring kan således användas som begrepp för alla typer av grävningsarbeten i vattenområde där syftet är att öka vattnets djup eller förändra dess läge utifrån tidigare botten eller i tillstånd fastställt djup och läge. Detta gäller oavsett vilken teknik som används. Anledningen är att muddring är den term som oftast används för grävningsarbeten och sandsugningar.

Samrådshandling

Samråd är en del av MKB-processen och kan sägas vara överläggningar kring en plan innan den är slutgiltigt utformad och avgörande beslut är fattade. Den allmänhet som berörs av en planerad verksamhet eller ett projekt ska på ett tidigt stadium ges möjlighet att medverka och påverka MKB-arbetet. Samrådshandling som underlag för samrådet är avsedd för de som anses berörda av verksamheten och kan laddas ned här [pdf].

Synpunkter 

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till nedanstående senast 26 juni 2009:

Samrådshandlingen är upprättad av: 

Jonas Östgren
Trapezia HB
Stora Skuggans V. 9
115 42 Stockholm
Tfn 070-950 93 69
jonas@trapezia.se
 
Mattias Jacobson
Trapezia HB
Stora Skuggans V. 9
115 42 Stockholm
Tfn 070-227 59 06
mattias@trapezia.se

Företagets kontaktman för ärendet är:

Per Lindborg
AB Lindborg & Söner
Torslundavägen 6
74082 Örsundsbro
Tfn 0171-460710
info@lindborgsoner.se