Sanering av Brännäset 9, Norrtälje hamn

Trapezia fick förtroendet att sköta provtagning och sanering av den dioxinförorenade fastigheten Brännäset 9 i Norrtälje Hamn.

Norrtälje hamn

Norrtäljes nya stadsdel blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här planeras bostäder, parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och kultur.
Norrtälje hamn
Hamnområdet i Norrtälje har under lång tid använts som industriområde. Verksamheten började troligtvis i början på 1900-talet. I takt med att större ytor har behövts för verksamheterna inom området har strandlinjen förflyttats ut i Norrtäljeviken genom utfyllnad.

Brännäset 9

Brännäset 9
Brännäset 9. Foto: Norrtelje tidning
Tomten ligger mitt emot fartyget s/s Norrtelje. På grannfastigheten fanns under 60- och 70-talet en bensinmack och sedan en parkeringsplats.
1959 köptes tomten av företagaren Lars Eriksson som 1960 startade en trävarufirma. Företaget bedrev både tillverkning och försäljning av trävaror och byggnadsmaterial samt sågverksrörelse. Från 1967 till 1977 bedrevs även träimpregnering på platsen. Det var under denna period som marken sannolikt förorenades.
1978 flyttade företaget 100 meter därifrån, till en tomt bakom silorna och gick senare (1988) i konkurs.
Brännäset 9 köptes av Dag och Margaretha Wiezell i december 1979, som sålde båtar och drev en brädgård på platsen i företaget Dag Wiezell Marin. Wiezells företag Brännäset Förvaltning övertog fastigheten i december 1988.
Brännäset förvaltning sålde i augusti i år tomten till Centrumfastigheter AB. och den sista verksamheten på fastigheten var blomsteraffären Fru Grön, samt en loppmarknad.

Länsstyrelsen i Stockholm har i sin inventering av potentiellt förorenade områden hänfört området till riskklass 1 (mycket stor risk). Tidigare undersökningar visar på förhöjda, stundtals väldigt höga halter av petroleumkolväten (alifater, aromater och BTEX), metaller (framför allt bly, koppar och zink) samt PAH. Dessutom har mycket höga halter av dioxiner och klorfenoler påträffats, både i jord och vatten. Tidigare förstudier identifierade föroreningar bestående av dioxiner i jord och grundvatten, PAH-haltig tjära i egen fas, petroleumprodukter samt metaller i fyllnadsjord. Uppmätta halter av dioxiner bedömdes som mycket höga i ytligt belägen fyllning.

– Det behövs absolut göras en sanering av området innan man kan börja bygga, sade Birgitta Swahn på länsstyrelsen 2011.

Ägaren, Centrumfastigheter AB, var väl medvetet om att marken måste saneras innan man kan börja bygga där.
– Ja, absolut. Vi kommer att sanera, det är självklart. Jag kan tänka mig att det även finns fler ställen i hamnen som måste saneras. Det är väldigt vanligt med sådant när det gäller hamnområden. Vi är väl medvetna om att det kommer kosta pengar, sade Magnus Fagerström, vd på Centrumfastigheter 2011.

Sanering

Området provtogs och sanerades etappvis under sommaren 2016. De föroreningar som påträffades var de förväntade, och efter saneringen innehåller marken Naturvårdsverkets Riktvärden för Känslig Markanvändning (KM).
koltjära Tjära
Stenkolstjära
Brännäset jordföljd Brännäset 9

Länkar

Dioxin: http://trapezia.se/seveso-och-dioxin/
Marksanering: http://trapezia.se/marksanering/
Norrtelje tidning: Giftig mark i hamnen http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/giftig-mark-i-hamnen
Norrtälje Hamn: http://norrtaljehamn.se/
Kommunens skelettplan för Norrtälje hamn:
http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/Oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplanering/gallande-detaljplaner/norrtalje-hamn—skelettplan/