Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.

Att utgå från en vision om en hållbar framtid är inte bara värdeskapande utan även en ren nödvändighet. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete skapar värde för organisationen genom såväl minskad risk som ökad effektivitet, lönsamhet, innovationskraft och transparens.

Agenda 2030 och 17 Global målen för en hållbar utveckling (SDGs) tillsammans med Parisavtalet, UN Global Compact och Guiding Principles Reporting Framework framhålls som vägledning för detta arbetet. Till dessa ansluter det nationella Generationsmålet och de 16 Miljökvalitetsmålen.

Idag efterfrågas en övergripande harmonisering mellan målsättningar, krav och verktyg för en hållbar utveckling. Sedan 2009 finns också ett antal lagar och förordningar på nationell nivå som reglerar detta.

Vision, strategi & målformulering
Utveckling och planering av det strategiska hållbarhetsarbetet. Utbildningar inom hållbar utveckling. Visions- och strategiformulering, gap-, livscykel-, väsentlighetsanalys och intressentdialog.
Systematiskt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ger bättre kontroll och styrning på verksamheten. Det bör också leda till energi- och kostnadsbesparingar som kan återinvesteras i organisationen och ytterligare bidra till att nå uppsatta mål.

Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklande av ledningssystem och systematik i det löpande arbetet. ISO 9001: 2008 är den standard som beskriver de krav en organisation måste upprätthålla i kvalitetssäkringssystemet för certifiering

Systematiskt miljöarbete
Ett miljöledningssystem som t. ex. ISO 14000 är ett verktyg för ett företag att systematisera, kontrollera och sätta upp mål för miljöarbete. Svanen är en nordisk märkning med krav och kriterier på bl.a. innehåll av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till miljön, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. KRAV-märket är en svensk miljömärkning för livsmedel, med regler och kriterier från organisationen KRAV. Certifieringen sker genom externa organ.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) gäller i Sverige, internationellt finns t.ex. OHSAS 18000. Vi är utbildade arbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P.

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI
Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering av organisationens hållbarhetsarbete. Vi är certifierande enligt GRI–Standards och erbjuder såväl utbildningar som konsulttjänster för hållbarhetsredovisningar i enlighet med de uppdaterade GRI-standards.

Utbildningar i miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Löpande utbildning av personalen på företaget inom miljö, miljöjuridik, arbetsmiljö m.m. är en viktig del av det systematiska arbetet.

Revisioner
Revisioner av det systematiska miljö-, arbetsmiljö och hållbarhetsarbetet är ett integrerat krav. Revision görs internt, om verksamheten har externt certifikat sker även regelbundna certifieringar av det certifierande organet.
3Overall3Miljöpåverkan3Tid3Komplexitet