Displaying articles by tag: featured

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 §…

More
edd

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte…

More
Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenade områden

– Grundlig riskbedömning

Förekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. Det är många olika faktorer som spelar in. Vilken typ och halt har föroreningen? Hur ser exponeringsvägen ut mellan förorening och skyddsobjekt? Finns det påverkade skyddsobjekt? Vi hjälper er med att utreda, provta och riskbedöma förorenade områden samt att upprätta kontroll- och provtagnings-program.

More