Displaying articles by tag: ‘förorenade områden’

Att inventera förorenade områden

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning vid inventering av potentiellt förorenade områden utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). Inventeringen resulterar sedan i en riskklassning av områdena. MIFO MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Det är en arbetsmetod…

More

Provtagning efter sanering

Efter schakt kommer sanering. Idag är vi ute och tar prov på ett fd. industriområde som helt otippat ska bli bostäder. Tidigare provtagningar innan rivning visar på lokalt höga föroreningshalter i några punkter. Det vi gör är en kompletterande provtagning…

More

Marksanering

Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering. Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en…

More

Marksanering

Det intensiva byggandet i Stockholm som innebär att det byggs bostäder på industrimark leder också till omfattande marksaneringar. Vi drog ut i fält i morse för att ta prover i schaktbotten efter att marken ovanpå schaktats bort för att bereda…

More

Marksanering bensinmack

I samband med markarbeten vid en bensinmack har vi gjort miljökontroll av mark och uppgrävda massor. Det vi hittade var i princip det förväntade, dvs. lite olja. Men inga drastiska mängder. Skön dag att vara ute i solen 🙂…

More
Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenade områden

– Grundlig riskbedömning

Förekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. Det är många olika faktorer som spelar in. Vilken typ och halt har föroreningen? Hur ser exponeringsvägen ut mellan förorening och skyddsobjekt? Finns det påverkade skyddsobjekt? Vi hjälper er med att utreda, provta och riskbedöma förorenade områden samt att upprätta kontroll- och provtagnings-program.

More