Displaying articles by tag: GRI

Hållbar IT och EU:s nya dataskyddsregler GDPR

Om mindre än ett år, mer exakt den 25 Maj 2018, träder EU:s nya dataskyddsregler General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. För de flesta myndigheter, företag och organisationer kan detta innebära en betydande omställning. GDPR är en ny lagstiftning…

More

Hållbar IT

Kopplingen mellan digitalisering, IT-säkerhet och hållbar utveckling är komplex. Likväl är det svårt att inte börja begrunda hur stark kopplingen faktiskt är och vad den betyder för hållbarhetsarbetet i stort, både ur positiv och negativ bemärkelse. Digitaliseringen genomsyrar det postindustriella…

More

IT-säkerhetsfrågor och hållbarhetsrapportering

Kraven på ett strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete blir allt högre. Ett exempel är det nya lagkravet från 2017 att stora bolag ska presentera en årlig hållbarhetsrapport som omfattar de icke-finansiella upplysningar kring företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser (av dess…

More

IT-säkerhet + Hållbarhet = Sant?

Digitaliseringen genomsyrar samhället och har förändrat det i grunden. Förutom internet, informationslagring och medier (inkl. “sociala”) är det få samhällsfunktioner eller företag som inte är beroende av fungerande IT-system. Genom digitaliseringen och informationsflödet det genererar sker utvecklingen allt snabbare. Därför…

More
Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering…

More

GRI G4 till GRI Standards – Vad innefattar den senaste uppdateringen?

Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning har över de senaste 20 åren växt fram till att bli världsledande. Idag använder ca 60% (varav 74% G250) av världens rapporterande organisationer sig av GRI för sin hållbarhetsrapportering. Sedan starten 1997 har flera…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.…

More