Displaying articles by tag: grundvatten

Grundvatten som resurs

Grundvatten är det vatten som uppehåller sig nere i marken och transporteras dit genom så kallad infiltration av ytvattnet, vilket sedan perkolerar ned genom jordlagren för att slutligen bilda reservoarer som då kallas grundvatten. För att använda denna resurs för…

More
Förorenad mark

Bekämpningsmedel

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta. I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en…

More