Displaying articles by tag: MLS

Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten

Systematisk miljöarbete

Systematisk miljöarbete

– Utveckla verksamheten

Miljöarbetet blir allt viktigare i en verksamhet. Det har blivit en konkurrensdrivande kraft och är en självklarhet i ett alltmer miljömedvetet globalt tänkande. Med systematisk miljöarbete menas ofta miljölednings-system, MLS, vilket är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i en verksamhet. Hur minimerar ni miljöpåverkan i er verksamhet? Vilken hänsyn tas till miljöaspekter i verksamhetens rutiner och processer? Hur ser er miljöpolicyn och miljömålen ut? Är ert ledningssystemet optimalt? Vi skapar fungerande och kostnadseffektiva system så långt det går till ett minimum av pärmar.

More

Miljöpolicy

Trapezias Miljöpolicy

En miljöpolicy dikterar varje åtgärd, avsiktligt eller inte, som ska vidtas för att hantera mänskliga aktiviteter i syfte att förebygga, minska eller mildra skadliga effekter på naturen och naturresurserna, och se till att konstgjorda förändringar i miljön inte har skadliga effekter på människan.…

More