Displaying articles by tag: riskbedömning

Nya regler gällande Farligt Avfall

Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!…

More

Om riskbedömningar

Vi pratar ofta om riskbedömningar, “risk” och “fara”. Men vad betyder de olika termerna? “Allting är gift och inget är utan gift, endast dosen avgör vad som ej är giftigt” (Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein…

More
Förorenad mark

Bekämpningsmedel

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta. I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en…

More
edd

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte…

More

Seveso

Seveso Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.…

More

RoHS

RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. …

More

Riskanalys

Riskanalyser – Bli riskfri Från riskanalys till riskhantering Vi utför arbetet genom hela kedjan i riskanalysen: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).…

More

Riskanalys

Riskanalyser

– Bli riskfri

Med ökad kemikalieanvändning och teknikanvändning ökar också riskerna. Vilka risker är förknippade med er verksamhet? Hur hanterar ni dem?

Lagen ställer i vissa fall krav på att detta görs och vi hjälper er att göra det från riskanalyser till åtgärdsprogram!

More