The Climate Turning Point – Förnybart konkurrerar ut fossila bränslen som ny energikälla

För ett par månader sedan berättade vi om den uppmärksammade och aktuella kampanjen Mission 2020 samt rapporten The Climate Turning Point som presenterats av en grupp ledande experter och organisationer. Budskapet var tydligt: Ska vi nå de fastställda klimatmålen är det kritiskt att senast 2020 får ett signifikant och fortsatt accelererande trendbrott gällande såväl utsläppsminskningar som sammantagna insatser. Kampanjen har fått en betydande genomslagskraft och med så gott som dagliga klimatnyheter, positiva som negativa, anser vi att det hög tid att titta närmare på vad som sker, behövs och kan göras.

Under hösten kommer vi därför detaljgranska det specifika innehållet i rapporten och diskutera vart och ett av de sex kortsiktiga målen att ta sikte på fram till år 2020. I detta första (av en serie) blogginlägg presenteras och diskuteras det första av rapportens sex uttalade mål: Att förnybart konkurrerar ut fossila bränslen som energikälla.

För att nå målet om en värld utan nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2050, samt en vändpunkt för klimatet senast år 2020, krävs en radikal transformation av hur världen genererar sin energi. År 2014 stod energiproduktionen för ca 40% av alla energirelaterade utsläpp av CO2. Relevansen av denna siffra kommer sannolikt öka i samband med elektrifieringen av många idag fossildrivna sektorer.

I rapporten fastslås  att för att nå en vändpunkt för klimatet och utsläppen av växthusgaser så måste förnybara energikällor senast år 2020  utgöra minst 30% av världens energitillgångar. Vidare skall inga nya kolkraftverk realiseras samt planerna på nedläggningen av redan utdömda kolkraftverk verkställas. Detta är inte önskvärt enbart ur ett klimatperspektiv, utan rapporten lyfter fram ytterligare vinster med denna utveckling. Främst så talar man om de hundratusentals för tidiga dödsfall som kan undvikas genom renare energikällor, dessutom finns ekonomiska incitament sett till såväl marknad och jobb som prisvolatilitet, minskat importberoende etc.

Den stora frågan är om det ens är möjligt och hur utvecklingen ser ut. Och det är här diskussionen idag blir riktigt intressant. Vi upplever redan ett paradigmskifte på energifronten. Redan nu så installeras mer ny global energikapacitet i förnybart än i kol, naturgas och olja kombinerat.

Tittar vi närmare på ett litet urval av globala rapporter och artiklar från källor såsom t.ex. Bloomberg så är den iallafall nuvarande trenden tydlig. Indiens största kolproducent Coal India annonserade nyligen att man kommer att lägga ner mer än 30 av sina kolgruvor då de är olönsamma främst p.g.a. billigare solenergi.

Flertalet av de större oljeproducenterna, tillsammans med organisationen OPEC skriver fortsatt upp sina prognoser för andelen elbilar de närmsta 10–15 åren, och dessa uppskrivningar är inte marginella. Samtidigt ifrågasätts även, och särskiljer sig samma organisationers uppskattningar kraftigt gällande den förnybara energins andel av marknaden för samma tidsperiod enligt Bloomberg.
Dessutom konstaterar Bloomberg att trots att vi gått in i ”Trump eran” så framstår förnybart som det säkraste investeringskortet, detta i kombination med att totala investeringar i energisektorn fortsatt sjunker, främst p.g.a av minskade investeringar i olja och gas. Slutligen publicerade nyligen Berkeleyuniversitetet en första studie av hur Kaliforniens klimatprioriteringar lett till en ekonomisk boom som genererat 41 000 nya jobb och omsatt  9,1 miljarder dollar 2010 – 2016.

Detta innebär för dagens klimatarbete  att det säkra strategiska kortet att satsa på är förnybar energi i kombination med mål och åtgärder för minskad energianvändning.  Ska vi lyckas med omställningen så måste vi inte bara ställa om var vi får vår energi ifrån men även att mängden vi förbrukar fortsätter minska. Det är först då  reellt lönsamma och hållbara åtgärder erhålls.

Vidare är målet tydlig, 30% förnybar energi år 2020. Till detta kan tilläggas den långsiktiga Carbon Law som bl.a. Johan Rockström nu talar om, där utsläppen av växthusgaser ska halveras var 10:e år. Slutligen så pratar vi också om var vi kan placera vårt kapital för att fortsatt finansiera samt öka den långsiktiga lönsamheten i detta arbete. De flesta indikatorer pekar i samma riktning. Förnybart är här för att stanna, utvecklingen ser ut att sakta men säkert accelerera, och den som inte inser detta riskerar att hamna efter. Som exemplet Kalifornien visar så kan det finnas betydande vinster att gå miste om.

Källor: Mission 2020, The Climate Turning Point, Bloomberg, University of California , Eco Watch, IEA