Våra tjänster

Vi hjälper dig att lösa de problem inom miljöområdet som kan uppstå och tar ett helhetsgrepp om miljöproblematiken; från kontakter med myndigheter till fältprovtagning, inventeringar, miljölagar samt  utbildning av er personal.

 • Hållbarhetsredovisningar enligt GRI Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

  En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling.

  Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering av organisationens hållbarhetsarbete.

  Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning har över de senaste 20 åren växt fram till att bli världsledande. Idag använder ca 60% (varav 74% G250) av världens rapporterande organisationer sig av GRI för sin hållbarhetsrapportering. Sedan starten 1997 har flera uppdateringar skett och den senaste i raden är troligtvis den mest betydande.

  Vi är certifierande enligt GRI–Standards och erbjuder såväl utbildningar som konsulttjänster för hållbarhetsredovisningar i enlighet med de uppdaterade GRI-standards.

  Läs mer
 • Hyr in miljökompetens

  Hyr in miljösamordnare eller miljöchef

  – Rätt miljökompetens snabbt & kostnadseffektivt!

  Vem utvecklar miljöarbetet? Håller reda på nya lagar och regler? Sköter kontakten med myndigheter? Räcker tiden till – ofta läggs miljöansvaret på en anställd utan att den får tid för detta. Vem kan du rådgöra med?

  Läs mer
 • Marksanering

  Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.

  Riskbedömningen innebär att föroreningarnas farlighet och spridningsmöjligheter till omgivande miljö utreds för att vägleda saneringsarbetet.

  Ofta innebär saneringen att schaktmassorna körs till deponi. Det finns dock andra metoder som lämpar sig olika bra beroende på typ av föroreningar, föroreningsnivå, tidsaspekt, läge mm.

  Metaller och bekämpningsmedel kan behandlas med hjälp av växter, s.k. fytoremediering. Du kan läsa mer om fytoremediering här.

  Organiska föroreningar som t.ex. olja och PAH kan behandlas biologiskt med hjälp av lämpliga bakterie- eller svampkulturer och kompostering, t.ex. Daramend® eller BioSan.

  Jordtvätt innebär först sortering av materialet i olika partikelstorlekar och avskiljning av finmaterialet där föroreningarna oftast förekommer. Det kvarvarande materialet skrubbas sedan. Vattnet pressas ut och kvar blir en filterkaka. Vattnet återvinns och renas.

  Med termisk avdrivning avses upphettning till över föroreningarnas kokpunkt. Temperaturen sätts beroende på vilka föroreningar som avses.

  Till sist kan även materialet förbrännas om halterna överskrider högsta tillåtna värden inom EU (t.ex. >50 mg/kg PCB eller >5 mg/kg dioxin).

  Läs mer
 • Miljöfarlig verksamhet

  Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken.

  Läs mer
 • Bekämpningsmedel Förorenad mark

  För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta.
  I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en regional skala.

  Läs mer
 • Strategiskt hållbarhetsarbete Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

  Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.

  Att utgå från en vision om en hållbar framtid är inte bara värdeskapande utan även en ren nödvändighet. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete skapar värde för organisationen genom såväl minskad risk som ökad effektivitet, lönsamhet, innovationskraft och transparens.

  Agenda 2030 och 17 Global målen för en hållbar utveckling (SDGs) tillsammans med Parisavtalet, UN Global Compact och Guiding Principles Reporting Framework framhålls som vägledning för detta arbetet. Till dessa ansluter det nationella Generationsmålet och de 16 Miljökvalitetsmålen.

  Idag efterfrågas en övergripande harmonisering mellan målsättningar, krav och verktyg för en hållbar utveckling. Sedan 2009 finns också ett antal lagar och förordningar på nationell nivå som reglerar detta.

  Vision, strategi & målformulering
  Utveckling och planering av det strategiska hållbarhetsarbetet. Utbildningar inom hållbar utveckling. Visions- och strategiformulering, gap-, livscykel-, väsentlighetsanalys och intressentdialog.
  Systematiskt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ger bättre kontroll och styrning på verksamheten. Det bör också leda till energi- och kostnadsbesparingar som kan återinvesteras i organisationen och ytterligare bidra till att nå uppsatta mål.

  Systematiskt kvalitetsarbete
  Utvecklande av ledningssystem och systematik i det löpande arbetet. ISO 9001: 2008 är den standard som beskriver de krav en organisation måste upprätthålla i kvalitetssäkringssystemet för certifiering

  Systematiskt miljöarbete
  Ett miljöledningssystem som t. ex. ISO 14000 är ett verktyg för ett företag att systematisera, kontrollera och sätta upp mål för miljöarbete. Svanen är en nordisk märkning med krav och kriterier på bl.a. innehåll av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till miljön, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. KRAV-märket är en svensk miljömärkning för livsmedel, med regler och kriterier från organisationen KRAV. Certifieringen sker genom externa organ.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) gäller i Sverige, internationellt finns t.ex. OHSAS 18000. Vi är utbildade arbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P.

  Hållbarhetsredovisningar enligt GRI
  Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering av organisationens hållbarhetsarbete. Vi är certifierande enligt GRI–Standards och erbjuder såväl utbildningar som konsulttjänster för hållbarhetsredovisningar i enlighet med de uppdaterade GRI-standards.

  Utbildningar i miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  Löpande utbildning av personalen på företaget inom miljö, miljöjuridik, arbetsmiljö m.m. är en viktig del av det systematiska arbetet.

  Revisioner
  Revisioner av det systematiska miljö-, arbetsmiljö och hållbarhetsarbetet är ett integrerat krav. Revision görs internt, om verksamheten har externt certifikat sker även regelbundna certifieringar av det certifierande organet.
  3Overall3Miljöpåverkan3Tid3Komplexitet

  Läs mer
 • Kemikalier edd

  Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

  Läs mer
 • Biocidprodukter

  Biocidprodukter
  En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.

  Läs mer
 • Seveso

  Seveso
  Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.

  Läs mer
 • Livscykelanalys (LCA) Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

  En livscykelanalys (LCA) innebär att alla steg involverade i produktion av en vara eller tjänst beskrivs, från råvaruutvinning och produktion till avfall.

  Läs mer
 • RoHS

  RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. 

  Läs mer
 • Förorenade sediment

  Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.

  Läs mer
 • Kreotoper Kreotoper

  Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder “småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.

  Läs mer
 • Fytoremediering

  Fytoremediering är en växande samling av teknologiska metoder för att rena kontaminerade jordar från organiska miljögifter och metaller. Strategin går ut på att växterna ackumulerar, bryter ned, stabiliserar och/eller tar bort föroreningar i jorden.

  Läs mer
 • Förorenad mark Förorenad mark

  Med ett förorenat område avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön.

  Läs mer
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

  Ett viktigt beslutsunderlag

  MKB kan beskrivas som en systematisk process där effekterna på miljön av en föreslagen verksamhet studeras i förväg. Ett syfte med processen är att få fram ett beslutsunderlag som kan användas för att avgöra om projektet kan tillåtas eller inte.

  Läs mer
 • EDD-Environmental Due Diligence edd

  – Miljöbesiktning för er säkerhet

  Föroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig för föroreningen? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked.

  Läs mer
 • Praktiskt fältarbete Feasibility studies -Project from Environmental Perspective

  – Få kontroll över din miljö

  Miljöarbete – teori och praktik i harmoni

  God kunskap om praktiska- liksom det teoretiska arbetet ser vi som en förutsättning för korrekta resultat. Vi behärskar alla delar av kedjan i miljöarbetet. Från det praktiska miljötekniska fältarbetet till det administrativa utredningsarbetet. För bästa resultat och kostnadseffektivitet analyserar vi våra egna fältdata.

  Läs mer
 • Rådgivning Rådgivning - Bli inte rådlös i miljöfrågor§

  – Bli inte rådlös i miljöfrågor

  Har du råd att vara utan rådgivning?

  Lagstiftningen på miljöområdet är svår att överblicka med nya straffbestämmelser sedan början av 2007. Vid miljörelaterade brott kan påföljden bli miljösanktionsavgifter, böter till och med fängelse – även för privatpersoner.

  Läs mer
 • Systematisk miljöarbete Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten

  – Utveckla verksamheten

  Miljöledningssystem

  Idag kräver många upphandlingar och kunder att det finns ett miljöledningssystem. Vi skapar fungerande miljöledningssystem som är optimerade för er verksamhet,

  Läs mer
 • Miljöutbildning Miljöutbildning - Öka er miljökompetens

  Utvidga er miljökompetens

  Behovsanpassade kurser

  Vi hjälper er att utveckla de kunskaper som krävs för att möta både era egna behov såväl som omvärldens krav. Nedanstående kurser tillhör några av de mest efterfrågade och uppskattade och vi skräddarsyr kurserna efter er verksamhet och behov.

  Läs mer
 • Miljösupport Miljösupport - Snabba svar

  – Snabba svar och Teckna miljösupport hos oss idag

  Nya lagstiftningar och nya straffbestämmelser inom miljöområdet är svår att överblicka. Frågor som “Vad och hur ska jag göra?”, “Vad är mest effektivt?”

  Läs mer