Våra tjänster

Vi hjälper dig att lösa de problem inom miljöområdet som kan uppstå och tar ett helhetsgrepp om miljöproblematiken; från kontakter med myndigheter till fältprovtagning, inventeringar, miljölagar samt  utbildning av er personal.

 • Utbildning i MiljöriskanalysUtbildning i Miljöriskanalys

  Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer.
  En riskanalys innehåller beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser av de olika riskerna samt bör även ta med osäkerheter i analysen.

  Läs mer
 • Översiktlig miljöutbildningÖversiktlig miljöutbildning

  Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets.
  En grundläggande utbildning ger dig baskunskaper inom miljö och kännedom om grundläggande begrepp inom miljö- och hållbarhet.

  Läs mer
 • Grundkurs i förorenade områdenGrundkurs i förorenade områden

  Riskbedömning, provtagning och masshantering

  Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om arbetet inte sker på ett riktigt sätt riskeras rättsliga påföljder.

  Läs mer
 • Undersökning av förorenade områdenUndersökning av förorenade områden

  Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella risken.

  Läs mer
 • UtbildningUtbildning

  Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

  Läs mer
 • Inventering av grod- och kräldjurInventering av grod- och kräldjur

  Samtliga 19 svenska grod- och kräldjursarter är fridlysta och några av arterna har ett särskilt skydd enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEC). Det innebär bland annat att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och kräldjur kan påverkas vid exploatering. Det innebär också att det krävs dispens från artskyddsförordningen för åtgärder som kan påverka dem negativt.
  Vi utför inventeringar av grod- och kräldjur inför tillstånd för olika verksamheter, detaljplaner eller inom ramen för en naturvärdesinventeringar.

  Läs mer
 • NaturvärdesinventeringarNaturvärdesinventeringar

  Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar utförs för att skaffa sig kännedom om vilka naturvärden och ev. skyddsvärda arter av växter och djur som kan finnas inom ett område. Svensk Standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) omfattar genomförandet, själva naturvärdesbedömningen samt redovisning. Standarden anger dock endast minimikraven för vad en NVI ska innehålla och ofta görs en mer omfattande och/eller specialiserad utredning för att bäst passa det aktuella området.
  Vi utför naturvärdesinventeringar av såväl terrestra, limniska som marina miljöer.

  Läs mer
 • KreotoperKreotoper

  Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder ”småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.

  Läs mer
 • KorallrevsrestaureringKorallrevsrestaurering

  Korallrevsrehabilitering är ett långsiktigt projekt som för att lyckas kräver engagemang och delaktighet från lokalsamhället.

  Läs mer
 • NaturvårdNaturvård

  Vi utför naturvårdsarbete i form av olika typer av åtgärder som syftar till att bevara, öka eller gynna den biologiska mångfalden.

  Läs mer
 • Hållbarhetsredovisningar enligt GRIHållbarhetsredovisningar enligt GRI

  En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling.

  Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering av organisationens hållbarhetsarbete.

  Läs mer
 • Hyr in miljökompetensHyr in miljökompetens

  Vem utvecklar miljöarbetet? Håller reda på nya lagar och regler? Sköter kontakten med myndigheter? Räcker tiden till – ofta läggs miljöansvaret på en anställd utan att den får tid för detta. Vem kan du rådgöra med?

  Läs mer
 • MarksaneringMarksanering

  Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.

  Läs mer
 • Miljöfarlig verksamhetMiljöfarlig verksamhet

  Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken.

  Läs mer
 • BekämpningsmedelBekämpningsmedel

  För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta.
  I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en regional skala.

  Läs mer
 • Strategiskt hållbarhetsarbeteStrategiskt hållbarhetsarbete

  Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.

  Läs mer
 • KemikalierKemikalier

  Allt består av kemiska ämnen. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

  Läs mer
 • BiocidprodukterBiocidprodukter

  Biocidprodukter
  En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.

  Läs mer
 • SevesoSeveso

  Seveso
  Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.

  Läs mer
 • Livscykelanalys (LCA)Livscykelanalys (LCA)

  En livscykelanalys (LCA) innebär att alla steg involverade i produktion av en vara eller tjänst beskrivs, från råvaruutvinning och produktion till avfall.

  Läs mer
 • RoHSRoHS

  RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. 

  Läs mer
 • Förorenade sedimentFörorenade sediment

  Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.

  Läs mer