Update om Skandinaviska björnprojektet

Nu är vi tillbaka till full styrka på kontoret efter att vår ekolog Nike avslutat sin vistelse hos Skandinaviska björnprojektet i Dalarna. Skandinaviska björnprojektet är ett nordiskt forskningssamarbete med fokus på ekologi och förvaltning. Under sin vistelse arbetade Nike främst med två olika projekt: spillningsinventering och bärinventering samt deltagit i besiktning av björnar skjutna i årets licensjakt för insamling av blod- och vävnadsprover för veterinärmedicinska studier.

Spillningsinventeringen omfattar insamling av spillning från GPS-märkta björnar. Spillningen samlas in varannan vecka under hela fältsäsongen från de björnar som projektet har märkt. Inventeringen omfattar tre steg: 1) urval av cluster, 2) fältbesök och insamling och 3) märkning och infrysning i väntan på analys. Fältbesökens positioner väljs ut efter kluster (en samling positioner nära varandra i tid) som visar på att björnen har tillbringat en längre tid på samma ställe, vilket ökar sannolikheten att spillning ska påträffas samt att man med större säkerhet kan säga att det är rätt björn det rör sig om. Spillning som påträffas i spontant i skogen samlas inte in för denna studie, men kan användas i andra fall för DNA-analys. I ett första steg väljs lämpliga kluster ut (en samling positioner nära varandra i tid) efter hur lång tid björnen har spenderat på platsen samt hur lättillgänglig platsen. Ett cluster per björn besöks sedan i fält för att samla in data och spillning. I anslutning till dessa cluster finns nästan alltid en eller flera daglegor (viloplatser) där björnen har sovit själv eller med eventuella ungar. Daglegorna kan ofta bekräftas genom att undersöka om det finns björnhår i dessa. Spillning samlas sedan in <10 meter från daglegan, för att säkerställa att det är samma björn som spillningen tas ifrån. Spillningens konsistens och fasthet bedöms tillsammans med en rad övriga parametrar, inklusive om det finns kadaver i närheten. Spillningen samlas in i plastpåsar som sedan märks med ID, datum och vecka innan de läggs i frysen i avvaktan på analys. I slutet av fältsäsongen skickas samtliga spillningsprover till olika institut för analys av innehåll. Resultatet används sedan för att ge en bild över hur björnarnas födointag skiljer sig under året, både mellan säsonger men också mellan individer och habitat. Spillning från sensommaren innehåller främst bär, men finns det åtlar i närheten märks det ofta tydligt genom ett ökat inslag av havre m.m. Det gör det möjligt att bland annat upptäcka otillåtna åtlar. I samband med spillningsinventeringen pejlades även björn vid ett par tillfällen i de fall att björnens senast kända position låg mycket nära det cluster som skulle besökas. Bärinventeringen omfattar kartering av blåbär, lingon och kråkbär inom GPS-märkta rutor (plottar). Fältinventeringen är ett flerårigt forskningsprojekt som syftar att kartlägga skillnader i tillgång och sammansättning mellan år. Vid fältbesök noteras ett flertal parametrar som habitat och trädsammansättning, bärtäckning, bärrisets höjd, hur skuggad plotten är m.m. Samtliga bär av varje målart samlas in i plastpåsar som märks med ID, datum osv innen de läggs i frysen. Vi tackar Skandinaviska björnprojektet för förtroendet! Länk till hemsida: Skandinaviska björnprojektet

Daglega från björn

Typisk sensommarspillning med mycket bär

Fältinventering och protokollföring