Urbant ekologiskt-Hållbara transporter

Trafik och transporter är enligt vår mening det största och angelägnaste miljöproblemet. I våra storstäder uppstår ytterligare problem i form av underdimensionerad/felplanerad infrastruktur i relation till transportflöden.

Varutransporter
En stor del av varutransporterna sker idag på lastbil vilka står för en betydande del av utsläppen. Ett sätt att minska miljöpåverkan är att använda lastbilar som går på el eller biogas. Samtidigt bidrar de till trängseln vilket i sin tur leder till avgas- och partikelutsläpp. En tilläggslösning kan vara att föra transporter så lång in i städernas centrum som möjligt på spårväg och sedan distribuera lokalt med kortare transportavstånd.

Persontransporter
I flertalet städer detaljplaneläggs stora bostadsområden utan att transportfrågan är löst menar vi. Sällan eller aldrig byggs transportinfrastrukturen ut i motsvarande grad som bostadsbyggandet. Detta har lett till ökad trängsel på bilvägar, i kollektivtrafiken och på gång- och cykelvägar. Detta kan också skapa negativa spiraler i form av bortväljande av t.ex. kollektivtrafik pga trängsel.
Ett faktum som fortfarande kvarstår är att bilen ur transportsynpunkt (tidsåtgång, bekvämlighet och smidighet) ofta är överlägset andra färdmedel. Därför måste annan infrastruktur byggas ut så att den blir så nära likvärdighet som möjligt.

Hållbarhetsaspekter
Debatten och åtgärderna är väldigt fokuserade på att byte till ny teknik är lösningen. Vi menar dock att konsumtion i sig är negativt ur hållbarhetssynpunkt. Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. Däremot visar en rapport från IVL att en elbil med ett 100kWh-batteri motsvarar ca 15-20 ton koldioxid innan den har startat. Detta motsvarar ca 7000 mil med en Volvo V70 eller 12000 mil med en WV Polo.
Att helt byta ut fordonsflottan mot elbilar skulle alltså kunna leda till en rejäl ökning av koldioxidutsläpp globalt.

Att göra bytet till fossilfria transporter utan att enbart ersätta med nya elfordon är sannolikt en av de största utmaningarna inom området.