Utbildning i Miljöriskanalys

Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer.
En riskanalys innehåller beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser av de olika riskerna samt bör även ta med osäkerheter i analysen.
Det som behandlas är bl.a olika aspekter av en riskanalys med fokus på miljöområdet:
– Generella risk- och beslutsproblem
– Grundläggande begrepp inom riskanalys, statistik och sannolikhetslära
– Olika typer och former av riskanalyser
– Riskanalysens olika steg och innehåll
– Riskidentifiering
– Exponeringsmodeller
– Riskkarakterisering
– Konceptuella modeller
– Expertbedömningar
– Osäkerhet
– Riskhantering
– Riskkommunikation.