Om riskbedömningar

Vi pratar ofta om riskbedömningar, “risk” och “fara”. Men vad betyder de olika termerna?

“Allting är gift och inget är utan gift, endast dosen avgör vad som ej är giftigt”
(Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei)
-Paracelsus (Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) 1493–1541

Risk

Med risk menar vi “sannolikheten för en negativ effekt som t.ex. skada eller sjukdom”. För att en risk ska uppkomma krävs generellt sett tre samverkande faktorer:

1. Agent/ämne/förorening

För att en risk ska uppkomma krävs något slags ämne, t.ex. en förorening eller en tungmetall som har förutsättning att ge upphov till skada.

2. Mottagare

För att en risk ska uppstå krävs även att det finns någon som kan utsättas för det skadliga ämnet, t.ex. en människa eller vattenlevande varelser.

Sammantaget kan man slå ihop ämnets farlighet för en organism och kalla det för toxicitiet (giftighet)

3. Exponering

Dessutom krävs det en exponering, av det giftiga ämnet och till en organism som kan ta skada.

Risk = Toxicitet x Exponering

Fara

Med “fara” menas här ett ämnes inneboende farlighet, dvs. hur giftigt ett ämne är (för olika organismer).

Riskanalyser

Det finns ett antal olika metoder för att bedöma riskerna med ämnen/kemikalier. En metod är risktal. Risktalet beror exempelvis av de ingående ämnenas farlighet, exponeringstiden, exponeringspotentialen, mängderna och de tekniska skyddsåtgärderna.

Risktal = Farlighet x Mängd x Exponering

En annan metod är att beräkna riskkvoter, t.ex. TER-värden eller PEC/PNEC-kvoter. Kvoten mellan den förväntade koncentrationen av ämnet (PEC, Predicted Environmental Concentration) och den koncentration som förväntas vara säker för de exponerade organismerna (PNEC, Predicted No Effect Concentration). Om den beräknade koncentrationen i miljön är lägre än den koncentration som, baserat på tester, förväntas vara säker för organismer (dvs. PEC/PNEC är lägre än 1), så bedöms risken för skadliga effekter eller miljöpåverkan vara låg eller till och med försumbar.
Om PEC-värdet å andra sidan är högre än PNEC (dvs. kvoten PEC/PNEC är större än 1), så kan det finnas risk för skada eller miljöpåverkan.

Riskkvot = PEC / PNEC