Vad betyder egentligen bioackumulering, geoackumulering, biomagnifikation och biokoncentration?

I vetenskapliga artiklar och när man  allmänhet pratar om hur föroreningar rör sig i naturen används ofta orden bioackumulering, geoackumulering, biomagnifikation och biokoncentration. Dessa begrepp används flitigt men de kan vara svårt att veta exakt vad de betyder och hur de spelar roll i en förorenings spridning och hur farlig den kan vara.

Bioackumulering

Själva begreppet bio betyder levande och syftar till alla typer av organismer, både växter och djur. Bioackumulering är då när en kemikalie eller annan förorening tar sig in i en organism genom olika typer av exponeringsvägar. Dessa kan vara via passiva och då vara ett upptag från miljön runt omkring exempelvis via luften för landlevande organismer eller via vatten för vattenlevande organismer. Det kan även ske ett aktivt upptag, då ofta via föda. Vid bioackumulering blir koncentrationen i organismen högre än koncentrationen i omgivningen.

Geoackumulering

Geo betyder mark eller jord och geoackumulering är kort sagt ansamling av föroreningar i marken eller i sedimentet. Det finns många olika sätt som en förorening kan stanna kvar i marken. Om själva molekylen har en positiv laddning kan den lätt binda till de lerpartiklar eller det organiska material som finns i marken som naturligt har en negativ laddning. Då de organismer som lever i eller av marken och sedimentet får i sig dessa föroreningar kan de dels drabbas själva om halterna är toxiska eller så kan de bioackumuleras och då leda till en biomagnifikation.

Biomagnifikation

Du som läser detta har säkert många gånger sätt en näringskedja uppstaplad som en pyramid med växter längst ner och ett rovdjur högst upp. Vid biomagnifikation menas att desto högre upp i näringskedjan man kommer desto högre koncentration av en förorening återfinns i organismen. Viktigt här är att biomagnifikation sker endast med persistenta ämnen som inte kan brytas ner av organismen. Detta illustreras lättast med ett exempel:

Om vi har 100 kg växtplankton som utsatts för en förorening har koncentrationen 1mg/kg. Dessa 100 kg växtplankton äts sedan av 10 kg zooplankton som får koncentrationen 10mg/kg. Dessa 10 kg zooplankton äts sedan av en fisk på 1 kg som då får koncentrationen 100mg/kg.

På bara två steg i en näringskedja kan en koncentration öka enormt. Det är därför väldigt viktigt att hålla koll på vart i näringskedjan en halt är uppmät. 10 mg/kg kan vara en väldigt hög koncentration i växtplankton men en låg nivå i fisk.

Biokoncentration

Biokoncentration är det begrepp av dessa fyra som endast gäller i vattenmiljöer, alla de andra sker både på land och i vatten. Biokoncentration är när en kemikalie eller annan förorening ackumuleras i en vattenlevande organism direkt från vattnet. Detta sker tillexempel i fisk via deras gälar som ständigt står i direktkontakt med det omkringliggande vattnet.

 

 

Foto: Molly Suurna