Tjänst

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen

De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

En kemisk produkt kan vara ett kemiskt ämne som t.ex. aceton, eller en blandning av kemiska ämnen, som bensin. Exempel på kemiska produkter är maskindiskmedel, rengöringsmedel, lim, målarfärg och lampolja.

Material som tillverkas av eller med hjälp av kemiska produkter ersätter i allt större utsträckning naturmaterial som trä, metall och läder i varor. Sådana varor kan också vara behandlade med ämnen som ger varorna exempelvis brandskyddande, vattenavstötande eller andra särskilda egenskaper. Ju fler varor som företagen producerar och som vi konsumenter köper, desto mer kemiska produkter och ämnen används i tillverkningen.

Den internationella handeln med kemiska produkter har tredubblats sedan 1970-talet och den årliga världsproduktionen ökade under andra halvan av 1900-talet från cirka 7 miljoner ton per år till cirka 400 miljoner ton per år. Det är en ökning med 57 gånger. Företagens rapportering till EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, visar att över 100 000 kemiska ämnen användes 2015.

Riskanalyser
En riskanalys består av en kedja: från initial faroidentifiering och farokarakterisering, till exponeringsbedömning, riskkarakterisering och riskbedömning samt slutligen riskkommunikation och förslag till riskhantering (riskreducerande åtgärder och övervakningsprogram).

Miljöriskbedömningar
För att bedöma vilken påverkan en verksamhet på miljön och vilka risker som är förknippade med den. Kan göras både som en fullständig analys av hela verksamheten eller som en riktad där man på detaljnivå karakteriserar faror och identifierar risker. T.ex. vilka risker som kan uppstå i verksamheten,från vissa kemikalier, hur de kan påverka miljön och sannolikheterna för att detta sker vid olika situationer. Det ingår också åtgärdsförslag på hur riskerna ska hanteras genom olika kontroll-, riskhanterings- och miljöövervakningsprogram.

Hälsoriskbedömningar
En bedömning av hälsoriskerna som är förknippade med kemikalier i en verksamhet eller produkt. Omfattar utredning av bl.a. relevanta exponeringsvägar, sammanställning av toxikologisk data med modeller för exponering. Utifrån detta tas en samlad riskbedömning av produkt och/eller verksamhet fram.

Totalt
0

4

Miljöpåverkan

5

Tid

5

Komplecitet