Tjänst

Bekämpningsmedel

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta.
I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en regional skala.Verktyget är baserat på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB, det kan sägas vara en variant på MACRO-DB på en landskapsskalan.
MACRO är en datormodell som har utvecklats av personal på Institutionen för mark och miljö vid SLU i Uppsalabaserad på de processer i marken som påverkar risken för att ett bekämpningsmedel ska läcka till grundvatten respektive ytvatten.

Med verktyget kan simuleringar av bekämpningsmedelstransport genomföras och risken för spridning till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden kan uppskattas.

Bekämpningsmedel är en grupp av ämnen med varierande fysikaliska och kemiska egenskaper vilket innebär att vilken substans som simuleras samt dess egenskaper får stor betydelse för resultatet. De viktigaste parametrarna för modellen är nedbrytningshastighet (halveringstid i jord, DT50) och adsorption till jordpartiklar (Koc). Dosen som används i är också viktig liksom vilken gröda som medlet sprutas på och under vilken tidsperiod. Detta eftersom grödornas tillväxt påverkar hur stor del av bekämpningsmedlet som hamnar på marken och hur stor del som hindras av grödans interception eller genom upptag i rotsystem. Tidsperioden är viktig eftersom klimatet under året varierar mycket med avseende på temperatur och nederbörd

Totalt
0

4

Miljöpåverkan

2

Tid

4

Komplecitet