Tjänst

Biocidprodukter

Avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra,
förhindra verkningarna av skadliga organismer

En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.

Som huvudregel är biocidprodukter de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns 22 olika typer av biocidprodukter enligt EU:s biocidförordning. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Det är Kemikalieinspektionen som i Sverige hanterar ansökan om godkännande för biocidprodukter.

Ett första steg är att kontrollera så att en produkt uppfyller kraven i de olika regelverken som gäller.
En viktig del av godkännandeprocessen är risk- och säkerhetsbedömningen som ska säkerställa att produkten vid normal användning inte innebär risk för människors hälsa och miljön. Genom processen identifieraspotentiella risker och åtgärder för riskhantering tas fram så att produktens risker minimeras till acceptabla nivåer.

Totalt
0

3

Miljöpåverkan

5

Tid

5

Komplecitet