Företagens ansvar för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven

RoHS direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft den 2 januari 2013 innebär att företag som producerar elektriska och elektroniska produkter numera är  ansvariga för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, vilket är kraven för en CE-märkning. 

Det är tillverkaren (eller den som sätter ut produkten på marknaden) som är ansvarig för CE-märket som säkerställer överensstämmelse med RoHS. I motsats till andra sektorer finns det inget oberoende utvärderingsorgan byrå som sköter certifieringen och utfärdar CE-märkning med avseende på RoHS, istället är detta självstyrt och ska skötas av tillverkaren/den som sätter produkten på marknaden.

I praktiken innebär detta att utföra en GAP-analys av det tekniska underlaget för samtliga produkter för att identifiera luckor mellan den befintliga tekniska dokumentationen och kraven i RoHS-direktivet.

Om produkten inte uppfyller RoHS-direktivet och CE-märkningskraven kan myndigheterna kräva försäljningsstopp vilket kan innebära produktåterkallelser och ekonomiska och rättsliga påföljder för de ansvariga parterna.

CE-märkningen symboliserar produktens överensstämmelse med de gällande EU-krav som ställs på tillverkaren.
Från och med 2 januari 2013 antas CE-märkta produkter uppfylla kraven i RoHS 2 och därför antas inte innehålla mer än tolereras maximala koncentrationsvärden för varje homogent material som nämns i bilagorna II, III och IV om RoHS 2. CE-certifieringen är således sammankopplade med RoHS 2.

Totalt
0

3

Miljöpåverkan

3

Tid

4

Komplecitet