Tjänst

Seveso

Allt består av kemiska ämnen

Sevesokatastrofen var en industriolycka som inträffade 10 juli 1976 i en liten kemisk fabrik ca 2,5 mil norr om Milano och resulterade i den högsta kända exponeringen av dioxin (TCDD, 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) för de kringboende.

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av den sk. Sevesolagen vilken har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor.

Förändrade krav för verksamhetsutövare

1 juni 2015 implementerades Seveso III-direktivet i svensk lagstiftning. På grund av detta har infördes förändringar i Miljöbalken, Sevesolagen, Lagen om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen och tillhörande förordningar.
De huvudsakliga förändringarna i Seveso III-direktivet gentemot det tidigare direktivet är bland annat anpassning till CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning), ökade krav på information till allmänheten inklusive ökade krav på samråd (även för anläggningar på den lägre kravnivån) samt ändrade krav på handlingsprogram och säkerhetsrapport.
Dessutom införs avgifter för Sevesoverksamheter.

Vilka omfattas
Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. En förteckning av farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas finns i bilagan till Sevesoförordningen. Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport, intern plan för räddningsinsatser och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan till länsstyrelsen och ett handlingsprogram med ett säkerhetsledningssystem.
På den www.seveso.se finns mer information om Sevesodirektivet, införandet i svensk lagstiftning, skyldigheter för verksamhetsutövare, vägledningsmaterial med mera.

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen som görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna. Tillsynen sker i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

Totalt
0

4

Miljöpåverkan

3

Tid

3

Komplecitet