Tjänst

Utbildning

Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

Grundkurs i förorenade områden

En kurs som innehåller:

Undersökning av förorenade områden

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut.

Tillsyn och hantering av schaktmassor

Utbildningen är för dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller arbetar inom området på kommun och länsstyrelse. Kursen omfattar bland annat avfallslagstiftning, tillståndsprövning och miljökvalitetsnormer, perflourerade ämnen, utvärdering av mark- och grundvattenprover, roller och ansvar med mera. Kursen ges genom SIPU.

Masshantering

Vi utbildar företag i masshantering, kedjan från provtagning och avfallshantering till mottagningskriterier, kontroll med mera.

End-of-Waste

End-of-waste, eller när avfall upphör att vara avfall, innebär att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande kan upphöra att vara avfall om kriterierna i Miljöbalken för detta uppfylls. Vi utbildar företag i hur detta går till med särskilt fokus på: 

Riskanalys

Vilka olika typer av risker finns, vari består de och hur kvantifierar och rangordnar vi dem? Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg för att kunna dels bedöma riskerna, dels hur de behövs reduceras för att säkerställa att inga oacceptabla effekter sker på människors hälsa eller omgivande miljön. 

Miljö & Hållbarhet

Vi utbildar företag och verksamheter inom miljö och hållbarhet med fokus på cirkularitet och hållbar utveckling. Utbildningarna skräddarsys för varje företag utifrån verksamhetens specifika förutsättningar, krav och omgivningsfaktorer.